© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Pacht De Groenzoom

Komende periode verpachten we diverse percelen in De Groenzoom.

14-09-2021

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied met verschillende natuurtypen. Afgelopen zes jaar heeft de beheercombinatie voor het onderhoud van deze natuurtypen prettig samengewerkt met diverse pachters. Zij komen veelal uit de directe omgeving van De Groenzoom. Ze maaien en hooien gras en kruiden of beweiden percelen met hun koeien en schapen. Zo dragen ze bij aan de ontwikkeling van het gebied. Voor de komende 6 jaar vind opnieuw verpachting van percelen plaats. De voorwaarden en te verpachten percelen zijn gedeeltelijk aangepast. Onderstaand hierop al een korte toelichting. Indien u geïnteresseerd bent in de pacht ontvangt u de gedetailleerde informatie.

Evenals voorgaande periode verpachten we drie natuurtypen. Iedere type heeft eigen doelen en eigen voorwaarden:

  • Kruidenrijk grasland: hoofdzakelijk beweiding met koeien. Daarnaast is op enkele percelen één maaisnede na het broedseizoen mogelijk.
  • Bloemrijke dijken: voornamelijk beweiding met schapen, in combinatie met maaien.
  • Vochtig weidevogelgrasland: beheer van de percelen in de Bergboezem is specifiek afgestemd op de weidevogels. Naast plas-dras locaties zijn zowel mogelijkheden voor maaien als beweiding met koeien en schapen, afgestemd op de broedende weidevogels in het gebied.

De ligging van de diverse te verpachten percelen vindt u op de kaart pacht 2022 – 2027 op de voorpagina.

U kunt uw interesse kenbaar maken met een mail aan info@vhno.nl. Neem daarin naast uw contactgegevens ook op in welke (type) percelen u interesse heeft. In de eerste helft van oktober ontvangen geïnteresseerden nadere informatie met de exacte voorwaarden en de vervolgstappen om te komen tot gunning van de pacht.