© Cor Noorman

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Beheer

Gedurende het jaar voert beheercombinatie De Groenzoom uiteenlopende werkzaamheden uit om de natuurwaarden te versterken en recreatie zoals wandelen, fietsen, paardrijen en kanoën in het gebied mogelijk te maken. Op deze pagina lichten we alle onderhoudswerkzaamheden die het jaarrond worden uitgevoerd, toe.

1. Verwijderen wilgenopslag

In januari en februari heeft de beheerder wilgenopslag in met name moeras- en oeverzones en paddenpoelen verwijderd. Dit om te voorkomen dat de openheid van het gebied afneemt, evenals de waarde voor flora- en fauna van de moeras- en oeverzones en poelen. Enkele duizenden wilgen zijn met de hand uitgetrokken dan wel net onder het wateroppervlak afgezaagd. De beheerder werkt daarvoor uitsluitend met snoeischaar, takkenschaar en handzaag. Een groot deel van het vrijgekomen materiaal is verwerkt in takkenrillen. Verspreid in het gebied zijn wilgen gehandhaafd als zangpost voor vogels.

2. Maaien vegetatie langs (fiets)paden

In mei bloeien uiteenlopende kruiden in De Groenzoom. Nog niet het moment om te maaien. Langs paden gaat het gras echter overhangen. Dit kan tot onveilige situaties leiden. Daarom maaien we in deze periode wel de eerste meter langs de paden. De volledige vegetatie maaien we later, als de kruiden zijn uitgebloeid.

3. Sinusmaaibeheer

Kruidenrijke vegetaties op de dijken van de Groenzoom worden 2 keer per jaar gemaaid. We maaien echter niet de gehele vegetatie, maar slechts 60%. Hierdoor blijft (bloeiende) vegetatie staan, waar insecten voedsel vinden en zich in de winter in kunnen verschuilen.

4. Maaien Hooilanden

2 of 3 keer per jaar maaien we weides om een kruidenrijke vegetatie tot ontwikkeling te laten komen. Het maaisel blijft enkele dagen liggen, zodat zaad uit het maaisel kan vallen. Vervolgens wordt het afgevoerd: gebruikt als veevoer, strooisel in stallen of gecomposteerd.

5. Maaien Watergangen

In het najaar maaien we de vegetatie in de perceelsloten en watervoerende watergangen. Hiermee voorkomen we dat deze dichtgroeien, waardoor het water zijn weg niet meer zou kunnen vinden. Natuurvriendelijke oevers maaien we 1 keer per 3 jaar. Deze watergangen zijn overgedimensioneerd, waardoor minder maaien de waterafvoer niet beperkt. Door te maaien kan de oevervegetatie ook volgend jaar weer tot ontwikkeling en bloei komen.

6. Maaien moerasvegetatie

Langs de brede watergangen en in de Oostmeerpolder ontwikkelen zich rietoevers en -velden. Deze rietvelden zijn onder ander het leefgebied van vogels zoals de rietzanger en de roerdomp. Door 1x per 3 jaar te maaien behouden we verschillende stadia van de rietontwikkeling in het gebied. Hierdoor vinden uiteenlopende dieren een plek en vindt geen bosvorming plaats.

7. Verwijderen zwerfafval

Wekelijks maakt de beheerder een ronde door het gebied. Zwerfafval dat door recreanten is achtergelaten ruimt hij op. Daarnaast worden we geholpen door vrijwilligers die tijdens hun wandeling met de prikstok zwerfafval opruimen. 

Natuurdoelstellingen

  • Wij realiseren verschillende natuurdoelen door begrazing of maaien. Hiervoor verpachten wij delen van het gebied aan agrariërs.
  • Onze doelstellingen richten zich op weidevogels, vlinders en diverse soorten flora. Maar ook broedvogels, zoogdieren en bijen hebben onze aandacht.
  • Steeds meer soorten vestigen zich in De Groenzoom. Soms helpen we een handje door maaisel met zaden van planten van het ene perceel naar het andere perceel in de Groenzoom te verplaatsen.

Lokale betrokkenheid

  • Wij werken samen met lokale pachters met kennis van en betrokkenheid bij De Groenzoom
  • Wij zijn uw gastheer in het gebied. Daarom organiseren wij regelmatig wandelingen. Wilt u meer te weten komen over het gebied? Ga dan een keer met ons mee. Bekijk hier de agenda.

Partijen

Bij De Groenzoom zijn verschillende partijen betrokken die zorgen voor het beheer en onderhoud.

© Cor Noorman

© Jan Smith

© Jan Smith

© Cor Noorman

Documenten

Op deze pagina vindt u uiteenlopende informatie zoals recreatieve mogelijkheden, de beheerplannen en soortengidsen