© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

De roodborsttapuit

Veel wandelaars in De Groenzoom is het niet ontgaan. Een vogeltje iets kleiner dan een huismus, met oranje borst, overwintert momenteel weer in de Groenzoom: de roodborsttapuit! 

01-02-2021

Uiterlijk en voedsel

Vooral het mannetje is goed herkenbaar aan zijn oranje borst en flanken, zwarte kop en witte vlek op de halszijden. Het vrouwtje is wat minder opvallend. Ze heeft een minder uitgesproken zwarte kop, mist de witte vlek op de halszijden en haar borst en flanken zijn minder fel oranje.

Roodborsttapuiten zijn vooral te zien op hoge plekken in het veld, zoals bovenop hekken of palen. Van hieruit speuren ze de omgeving af naar insecten, wormen, spinnen en andere bodemdiertjes, die met een duikvlucht worden gevangen.

Overwinteren

De meeste roodborsttapuiten trekken vanaf half september naar het zuiden, tot in Noord-Afrika. Mede als gevolg van het aantal zachte winters neemt het aandeel overwinteraars in ons land toe. Ook in De Groenzoom is die trend te zien. De laatste jaren worden tijdens gebiedstellingen zes tot acht exemplaren gezien, veelal duo’s mannetje en vrouwtje.

Broeden

Vanaf eind februari keren ze terug naar de broedgebieden. Roodborsttapuiten broeden bij voorkeur op zandgronden, in heide en duingebieden. Er zijn soms wel drie legsels per jaar, in een goed verstopt nest tussen struweel of net boven de grond. In De Groenzoom zijn uit 2018 enkele meiwaarnemingen bekend. Helaas kon op basis van die waarnemingen het broeden niet met zekerheid worden vastgesteld.

Beheer

Om in de Groenzoom van de roodborsttapuit te kunnen blijven genieten, zorgen we ervoor dat er in de winter voldoende insecten zijn. Dit doen we door in het groeiseizoen niet alles te maaien. Een deel van de vegetatie blijft staan in de winter. Hier kunnen insecten, eitjes en larven overwinteren. Niet alleen de roodborsttapuit profiteert hiervan, maar ook veel andere vogelsoorten.

Of de roodborsttapuit gaat broeden in de Groenzoom hangt vooral af van de recreatiedruk. Hoe drukker het in het gebied is, des te groter is de kans dat het alleen bij overwinteren blijft.