© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Maaiwerkzaamheden

Door de beperkte hoeveelheid neerslag is het erg droog in De Groenzoom. Daarom is besloten op enkele plekken eerder maaiwerkzaamheden uit te voeren dan andere jaren. Onderstaand beantwoorden we enkele vragen over deze werkzaamheden. 

05-05-2022

Op welke locaties vinden maaiwerkzaamheden plaats en waarom?

Op de kade van de Ruyvense Vaart zijn raapzaad en distels ruimschoots aanwezig. Bij aanhoudende droogte zal het hoogheemraadschap de kades gaan schouwen. Een korte vegetatie is daarvoor vereist.  Bovendien voorkomen we dat de dominante kruiden zich gaan uitzaaien. Op open plekken krijgen zaden van bloemrijke kruiden vervolgens de mogelijkheid te kiemen, zonder concurrentie van dominante grassen en kruiden.

Daarnaast maaien we een klein perceel in het Ruyvense Bosje. Dit perceel is onder normale omstandigheden gedurende het jaar niet of nauwelijks te maaien door de natte omstandigheden. Nu is dat wel het geval. Door 1 keer per 3 tot 5 jaar te maaien voorkomen we dat het hele bosje dicht groeit. Juist op terreinen met een diversiteit van open en besloten delen vinden vlinders een geschikt leefgebied. We maaien circa 1/3 van het terrein, zodat voldoende kruiden blijven staan die als voedingsbron voor insecten en vlinders fungeren.

Hoe voorkomen we overlast voor fauna?

Maaien in mei is uiteraard niet ideaal voor onder andere broedende (weide)vogels in De Groenzoom, dat realiseren wij ons als beheerder zeer zeker. We nemen daarom uiteenlopende voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat fauna hinder ondervindt van de maaiwerkzaamheden.

  • Zodra weidevogels zich in het voorjaar in het gebied begeven brengt de beheerder in beeld waar zij hun nest bouwen en eieren leggen. De locaties die we nu maaien zijn zeer beperkt geschikt als broedlocatie voor weidevogels. Dat blijkt ook uit de waarnemingen tot nu toe, broedgevallen op de betreffende locaties zijn niet bekend.
  • Voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden controleren we locaties nogmaals en markeren we de eventueel aanwezige nesten. We maaien op ruime afstand van deze nesten.
  • De machinist van de trekker maait van binnen (midden perceel) naar buiten (randen), aanwezige fauna kan dan naar de randen van het perceel trekken.
  • In het Ruyvense bosje wordt circa 30% van de percelen gemaaid, op de overige percelen vinden geen werkzaamheden plaats. Op de Ruyvense dijk worden met name de delen met raapzaad en distel gemaaid. Delen met een grazige vegetatie worden later gemaaid.
  • De machinist op de trekker past zijn snelheid aan.

Als beheercombinatie realiseren we ons dat we niet 100% kunnen uitsluiten dat fauna hinder ondervind van onze werkzaamheden. We doen er echter alles aan om dit nu tot een minimum te beperken. Met deze maatregelen optimaliseren we omstandigheden zodat nog meer kruiden tot ontwikkeling kunnen komen. Deze zijn op hun beurt weer waardevol voor onder andere vlinders en andere insecten.