© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Weidevogelgebied Bergboezem afgesloten tijdens broedseizoen

Langzamerhand keren steeds meer broedvogels terug vanuit hun overwinteringsgebieden naar ons land. Om ook het weidevogelbroedseizoen succesvol te laten verlopen, is rust van cruciaal belang. Daarom is de Bergboezem inclusief de omliggende dijken, afgesloten voor onbevoegden van woensdag 1 maart 2023 tot en met zaterdag 1 juli 2023.

24-02-2023

Onze nationale vogel
Het gaat niet goed met veel soorten weidevogels in Nederland. Zo wordt voor het voortbestaan van de grutto – onze nationale vogel – als broedvogel in Nederland zelfs gevreesd. Het is noodzakelijk dat er extra aandacht is voor het maaibeheer en het inrichten van het weidegebied, zodat het aantal weidevogels niet nog verder afneemt.

De grutto brengt de winter door in de wetlandgebieden van westelijk Afrika (Senegal, Mali). Via een tussenstop in Spanje en Portugal komen ze na een lange reis van enkele duizenden kilometers ons land binnen. Direct na aankomst moeten ze eerst veel eten om op krachten te komen. Als ze weer in goede conditie zijn, breekt een drukke tijd voor ze aan. Van hofmakerij tot paren, eieren leggen en kuikens grootbrengen.

Rust is belangrijk
Rust is in die periode heel belangrijk voor alle weidevogels zoals onder meer kievit, scholekster, tureluur en gele kwikstaart. Dit geldt dus niet alleen voor de grutto. Het maaien vindt daarom pas na 15 juni plaats. Niet alle percelen worden op hetzelfde moment gemaaid, zodat oudervogels met hun kuikens op de ongemaaide percelen voldoende voedsel en beschutting kunnen vinden. Overigens profiteren ook hazen hiervan.

Het reguliere broedseizoen
Het broedseizoen van de weidevogels begint eerder dan van de meeste andere vogelsoorten. Daarom wordt de Bergboezem al vanaf 1 maart afgesloten. In tegenstelling tot  de overige gebieden in De Groenzoom, waar het reguliere broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli loopt. Hierbij geldt dat honden aangelijnd moeten blijven om verstoring van broedende vogels te voorkomen. Uitzondering hierop zijn de aangewezen losloopgebieden.

Mocht u over de sluiting van de Bergboezem nog vragen hebben, neem dan contact op met de beheerder Cor Noorman: beheer@degroenzoom.nl