© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Start van het broedseizoen

13-03-2020

Nu de winter ten einde loopt, kijken we in De Groenzoom alweer uit naar het voorjaar. In het bijzonder naar de diverse soorten weidevogels die De Groenzoom ieder jaar bezoeken en er broeden. Inmiddels zijn de eerste weidevogels gesignaleerd. Om het broedseizoen dit jaar weer tot een succes te maken, vragen we u in dit artikel om uw medewerking.  

De eerste vogels zijn gesignaleerd

De eerste grutto’s zijn op 24 februari waargenomen in de Bergboezem; teruggekeerd vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika en Portugal. In Nederland zijn ze nu enkele weken aan het opvetten. Als de vogels zijn aangesterkt, zoeken ze hun broedgebied op. Sommige blijven in de Bergboezem of omgeving, voor andere vogels ligt dit elders in Nederland.

Start van het broedseizoen

Vanaf 15 maart start het broedseizoen. Het moment waarop de verschillende soorten (weide)vogels beginnen met broeden verschilt van soort tot soort en is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Van jaar tot jaar verschilt ook het aantal broedgevallen. In 2019 broedden minder weidevogels in de Bergboezem als voorgaande jaren. Mogelijke oorzaken daarvan zijn geluidsoverlast bij de ontwikkeling van het nabijgelegen bedrijvenpark en de hiermee gepaard gaande verkeersdrukte. Rust is voor broedende vogels – maar zeker ook voor bijvoorbeeld hazen – een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zien we ook steeds vaker dat de eieren tijdens het broedseizoen worden gepredeerd door met name kauwen uit de omliggende woonwijken. Ook dit gegeven lijkt een steeds grotere stempel te drukken op het broedsucces.

Beperking van verstoring van rust

Op locaties met grotere natuurwaarden willen we verstoring door recreatie zo veel mogelijk beperken. Enkele delen van het gebied zijn daarom gedurende het broedseizoen afgesloten, in natuurparels zijn honden niet welkom. In grote delen van De Groenzoom geldt een aanlijngebod voor honden gedurende het broedseizoen; op enkele locaties zijn voorzieningen voor loslopende honden gerealiseerd.  Op de APV-kaart is deze zonering in beeld gebracht. U kunt deze kaart raadplegen via onze website www.degroenzoom.nl. Daarnaast zijn informatieborden geplaatst bij de entrees van De Groenzoom. Wij hopen op uw medewerking. Voor vragen kunt u contact opnemen met beheerder Cor Noorman. Zijn contactgegevens vindt u eveneens op onze website

Afbeeldingen: Cor Noorman