© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Broedseizoen in De Groenzoom

12-02-2019

Hoewel het nog volop winter is kijken wij in De Groenzoom al weer uit naar het voorjaar. In het bijzonder naar de diverse soorten weidevogels die De Groenzoom ieder jaar weer bezoeken en er broeden. We zijn dan ook al volop bezig om de weidevogels een warm welkom te kunnen heten.  In dit artikel lichten we dit toe. Ook vragen we uw medewerking gedurende het broedseizoen om deze periode tot een succes te maken.

Eind februari keren de eerste grutto’s terug uit hun overwinteringsgebieden in Afrika en Portugal. In Nederland aangekomen hebben ze eerst enkele weken nodig om op te vetten. Sinds het creëren en in stand houden van plasdrasplekken in de Bergboezem vanaf 2016, foerageren en overnachten hier in het vroege voorjaar enkele honderden grutto’s. Een deel hiervan broedt in de Bergboezem en directe omgeving. De voedselrijke plasdraspercelen zijn cruciaal voor het overlevingssucces van weidevogelkuikens die medio mei ter wereld komen. Met behulp van drie windmolentjes reguleren we de waterstand zodanig dat gedurende het broedseizoen voldoende plasdrasplekken aanwezig zijn.

Iedere weidevogelsoort stelt specifieke eisen aan het broedgebied. De grutto bijvoorbeeld houdt van percelen met relatief lang gras, de kievit heeft een duidelijke voorkeur voor kort gras. Met ons maai- en beweidingsbeheer spelen we hierop in. Om goede broedomstandigheden te creëren zijn enkele percelen deze winter nogmaals beweid.

15 maart start officieel het broedseizoen. Het moment waarop de verschillende soorten (weide)vogels gaan broeden verschilt van soort tot soort en is ook weersafhankelijk. Rust is voor broedende vogels – maar zeker ook voor hazen – een belangrijke voorwaarde. Verstoring door bijvoorbeeld honden is funest. Enkele delen van het gebied zijn daarom dan ook afgesloten. In grote delen van De Groenzoom geldt een aanlijngebod voor honden, op enkele locaties zijn voorzieningen voor loslopende honden gerealiseerd. Deze voorwaarden gelden van 15 maart tot 15 juli, het einde van het broedseizoen. Wij hopen op uw medewerking. Voor vragen kunt u contact opnemen met beheerder Cor Noorman.